10 domande sulla parashà settimanale tratte dal commento di Rashì, il grande commentatore medievale. Le risposte si trovano nei commenti ai versetti indicati. Sono disponibili in italiano i commenti a Bereshìt (Genesi: Marietti 1985 - Genova) e Shemòt (Esodo: Marietti 1988 - Genova)

Tradotto ed elaborato da Parsha Q&A della Yeshivà Or Samèach
a cura di David Piazza

Bereshìt
Shemòt
Vayikrà
Bemidbàr
Devarìm
1 Bereshìt 1 Shemòt 1 Vayikrà 1 Bemidbàr 1 Devarìm
2 Nòach 2 Vaerà 2 Tzav 2 Nasò 2 Vaetchannàn
3 Lekh Lekhà 3 Bo 3 Sheminì 3 Beha'alotekhà 3 ’Ekev
4 Vayerà 4 Beshallàch 4 Tazrìa 4 Shelàch Lekhà 4 Reè
5 Chayè Sarà 5 Yitrò 5 Metzorà 5 Kòrach 5 Shofetìm
6 Toledòt 6 Mishpatìm 6 Acharè Mot 6 Chukkàt 6 Ki Tetzè
7 Vayetzè 7 Terumà 7 Kedoshìm 7 Balàk 7 Ki Tavò
8 Vayishlàch 8 Tetzavè 8 Emòr 8 Pinechàs 8 Nitzavìm -Vayèlekh
9 Vayèshev 9 Ki Tissà 9 Behàr 9 Mattòt 9 Haazìnu
10 Mikkètz 10 Vayakèl 10 Bechukkotày 10 Mass’è 10 Vezòt Haberakhà
11 Vayiggàsh 11 Pekudè  
12 Vayechì